Informacja o ochronie danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - tzw. „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (RODO), chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez firmę „Fludra Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie przekraczamy naszych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Wdrożone przez nas środki ochrony przetwarzanych danych osobowych, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, mają zapewnić, że nasze działania są zgodne z przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami niniejszej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka pod nazwą:

Fludra Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Zalasewie pod adresem 62-020 Zalasewo, ul. Kórnicka 235, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000672998, NIP 7773282263, REGON 367025470.

Jeśli jest to konieczne, to gromadzimy Państwa dane osobowe, lecz jedynie w celach:

· zawierania i realizacji umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,

· obsługi reklamacji,

· realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,

· ochrony naszych praw - zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych, egzekucyjnych i sądowych,

· przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

 

Jedynie dla wskazanych niżej celów, możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

· podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi zawarliśmy umowę o współpracy łącznie z umową o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, których jesteśmy administratorem – w celu realizacji łączącej nas umowy, wypełnienia naszych obowiązków przewidzianych prawem, dla ochrony naszych praw - zgodnie z przepisami prawa oraz w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,

· organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim - w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.  

Ponadto, macie Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych,

· sprostowania swoich danych osobowych, 

· żądania usunięcia swoich danych osobowych,

· żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

· żądania przeniesienia swoich danych osobowych,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących w danym zakresie przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jako Administrator, jesteśmy zobowiązani do przechowywania zarówno dokumentów papierowych, jak i elektronicznych, zawierających przetwarzane przez nas dane osobowe, przez okresy wskazane przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych, pod adresem email kontakt@fludradevelopment.pl.

 

Zarząd Spółki Fludra Development